Restitucija imovine

 

Pitanja i odgovori:

 

Pitanje 1:

Kako mogu dokazati da polažem pravo na restituciju oduzete imovine?

Odgovor:

Pre svega morate dokazati da polažete pravo svojine na imovini (nepokretnoj i/ili pokretnoj) koja je oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marta 1945 godine. To pravo svojine stečeno origativno ili derivatno, dokazujete izvodima iz zemljišnih knjiga, odnosno katastra iz kojih se vidi da ste Vi ili neko od Vaših srodnika, koje ste Vi nasledili, bili vlasnici imovine koja je oduzeta. Uz to, prilažete i dokaze (presude, rešenja, odluke) kojim potvrđujete da Vam je određena imovina oduzeta.

 

Pitanje 2:

Pošto moja porodica i ja živimo u Kanadi već više od 40 godina i nemamo bližu rodbinu u Srbiji, kako možemo voditi postupak za povraćaj imovine?

Odgovor:

Postupak povraćaja oduzete imovine će se voditi saglasno određenoj proceduri za upravne i sudske postupke koja je određena Zakonom o restituciji. Taj postupak će te moći voditi lično ili preko ovlašćenog punomoćnika iz Srbije. Svom ovlašćenom punomoćniku će te tada dati specijalno punomoćje kojim će se detaljno precizirati njegova ovlašćenja i pravne radnje i aktivnosti koje će on preuzeti u Vaše ime.

 

Pitanje 3:

Poštovani, imam dosta pitanja za Vas, prevashodno što smo, moja porodica i ja, već godinama u postupku pred Agencijom za restituciju, a ja sam u Kanadi već pet godina. Takođe, prošle godine mi je umrla majka, pa želim da Vas pitam za savet u vezi pokretanja ostavinskog postupka. Moja pitanja su sledeća:

1. Zanima me jel može da se sazna na koliko su u Agenciji za restituciju procenili imovinu za vraćanje i da li oni tu računaju i vrednost zemlje na kojoj su izgrađeni objekti?

Odgovor:

Iznos na koji je izvršena procena imovine od strane Agencije za restituciju se vidi u samoj odluci (Rešenju) Agencije. Vrednost zemljišta je uračunata, a saglasno Zakonu o povraćaju oduzete imovine i saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji (član 102. i član 104.).

2. Ujak mi je rekao da će jedna od rođaka možda da proba da obori testament moje prababe. Da li je to moguće uraditi?

Odgovor:

Da, moguće je, ali u zavisnosti od razloga za nevažnost testamenta. Testament može biti ništav ili rušljiv a prema razlogu koji eventualno može da postoji, vodio bi se postupak za obaranje testamenta. Rokovi su različiti. Ako bi se pozivali na ništavost, ne postoji određen rok za pozivanje na ništavost. Uvek se može traziti. Za rušljivost su rokovi godinu dana od dana saznanja za razlog rušljivosti, odnosno objektivni rok od 10 godina (za neki od razloga može biti i 20 godina), računajući od dana proglašenja testamenta pred sudom.

3. Voleo bih da mi objasnite sve oko ovlašćenja (punomoćja) koji bih dao svom bratu, a za postupak pred Agencijom za restituciju. Voleo bh da mi Vi sastavite nacrt tog Punomoćja.

Odgovor:

Šta će nam biti potrebno od informacija za izradu nacrta Punomoćja za Vašeg brata, a u postupku pred Agencijom za restituciju? To su sledeće informacije: Za Vas - Vaši lični podaci (ako imate ličnu kartu RS i pasoš RS, onda iste skenirate i dostavite nama) i tačnu adresu u Kanadi, a za Vašeg brata - lični podaci (najbolje skenirani čitac lične karte, gde se vidi podatak o prebivalištu). Kada primimo tražene informacije, mi ćemo pristupiti izradi Nacrta Punomoćja, te isti dostaviti Vama. Potom, Vi sa nacrtom Punomoćja i ličnom kartom RS i pašosem RS kontaktirate konzulat Republike Srbije u Kanadi i vršite overu potpisa na Punomoćju. Potom, kad izvršite overu Punomoćja, original šaljete poštom Vašem punomoćniku – Vašem bratu. Po prijemu Punomoćja, punomoćnik sastavlja Podnesak za Agenciju za restituciju (sa naznakom broja predmeta), u kome obaveštava Agenciju o postojanju Punomoćja i u prilogu dostavlja i original Punomoćja. Podnesak sa originalom Punomoćja šalje Agenciji za restituciju preporučenom poštom sa povratnicom (dokaz o slanju i prijemu posiljke). Od momenta kada Agencija za restituciju primi Podnesak sa Prilogom - Original Punomoćja za zastupanje, sva pismena i radnje koje se odnose na Vas se dostavljaju Vašem punomoćniku i imaće isto pravno dejstvo kao da ste je Vi lično preduzeli.

4. Jel može da se koristi isti bankovni račun za restituciju i za druge svrhe? Otac ima devizni račun u Raiffaisen banci na koji mu ja šaljem pare. Jel možemo oboje da koristimo taj račun? Koja je banka najbolja za veze sa Kanadom?

Odgovor:

Ne može! Otvaraju se tri posebna namenska računa, za postupak restitucije, i to: namenski dinarski račun, namenski devizni račun i namenski račun za uplatu sredstava po dospelosti hartije od vrednosti – obveznice. Računi se mogu otvoriti u bilo kojoj banci u Srbiji ili lično ili preko punomoćnika, sa specijalnim punomoćjem, overenim u Kanadi, kod notara i kod srpskog konzulata.

5. Ako budem prodavao stan u Srbiji jel bolje da se stan vodi na očevo ili moje ime? Šta je bolje vezano za takse i za kasniji prenos novca u Kanadu?

Odgovor:

Ako se stan vodi na Vaše ime i Vi ga prodajete, onda je najbolje da otvorite non-resident račun (s obzirom da živite u Kanadi) u nekoj srpskoj banci, a saglasno Zakonu o deviznom poslovanju. Na taj način, biće Vam omogućeno da slobodno izvršite transfer novca od prodaje u Kanadu, a nakon plaćanja poreza (porez na imovinu i porez na prenos apsolutnih prava), s tim što porez na prenos apsolutnih prava može da plati i kupac stana.

6. Ove godine će otac pokrenuti ostavinsku raspravu vezanu za smrt moje majke. Jel mi i za to treba ovlašćenje?

Odgovor:

Pošto je otac u Srbiji, bolje je da on pokrene ostavinski postupak, a da vi u Kanadi, kod srpskog konzulata, date nasledničku izjavu.