Osnivanje firme u Kanadi

 

Pitanja i odgovori:

Pitanje 1:

Uspešan sam privrednik u Srbiji. Imam svoju privatnu kompaniju koja se bavi preradom drveta i proizvodnjom papira. Želeo bih da otpočnem saradnju sa kanadskim kompanijama. Na koji način to može da se izvede?

 Odgovor:

Možete ostvariti kontakt sa odgovarajućim firmama iz Kanade i otpočeti klasičnu trgovinsku saradnju (izvoz-uvoz) ili preći odmah na više oblike saradnje, kao što su: zajednička ulaganja, poslovno-tehnička saradnja i kooperacija. Kanada i Srbija stimulišu poslovnu saradnju između kompanija i odobravaju niz beneficija.

 

Pitanje 2:

Da li mogu registrovati firmu ili predstavništvo u Kanadi?

 Odgovor:

Možete registrovati i firmu i otvoriti predstavništvo matične firme.

Ukoliko registrujete firmu u Kanadi, ona će imati status pravnog lica i u potpunosti će odgovarati za svoje obaveze. Takva firma mora biti u statusu “Inc” ili “limited” a što odgovara srpskom doo društvu i akcionarskom društvu, s tim da Vi kao stranac, zavisno od vrste biznisa i organizacionog oblika kompanije, možete imati maksimalno učešće u firmi od 49 %. Ostatak od 50+1 % (majority) treba da pripadne drugoj strani, odnosno kanadskom useljeniku ili državljaninu sa kojim bi osnovali firmu. Takođe, najmanje 25% direktora komanije, moraju biti stanovnici Kanade sa legalnim statusom, a ako kompanija ima manje od 4 direktora, najmanje jedan mora da bude stanovnik Kanade.

Međutim, ako otvorite predstavništvo, ono neće imati status pravnog lica i za njegove obaveze će odgovarati matično preduzeće iz Srbije.

 

Pitanje 3:

Odgovor:

Putovali bi ste sa poslovnom posetilačkom vizom, koja bi Vam najverovatnije bila izdata za više ulazaka i izlazaka (Multiple) a na osnovu rada takve firme u Kanadi, mogli bi ste da dobijete i status lica sa radnom ili useljeničkom vizom u Kanadi, zavisno od vrste i veličine fiirme, opisa Vaših poslova i radnih zadataka.

 

Pitanje 4:

Da li bih mogao da kupim poslovni prostor ili stan u Kanadi?

Odgovor:

Možete, bez obzira što nemate ni useljeničku vizu ni kanadsko državljanstvo.

 

Napomena: U ovoj rubrici “Pitanja i odgovori” obrađeni su virtuelni primeri zahteva kandidata saglasno zakonskim propisima domaćeg i međunarodnog prava, koji su bili na snazi u trenutku prezentacije virtuelnih primera. Cilj ove prezentacije je da se ukaže na ozbiljnost svakog od postupaka koji se tiču ostvarivanja i zaštite ličnih, porodičnih, naslednih i obligacionih prava fizičkih i pravnih lica u zemlji svog porekla i u zemlji svog prebivališta odnosno boravišta.

Ukoliko ste pokrenuli neki postupak pred domaćim ili stranim organima, isti će se voditi po propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka, uz određene izuzetke. S toga je vrlo važno da budete upoznati sa svim izmenama propisa koji se direktno primenjuju na Vaš slučaj. U tom smislu preporučujemo Vam da kontaktirate advokate, odnosno nadležne institucije i informišete se o najnovijim propisima.