Nasledjivanje imovine u Kanadi

 

U ovom tekstu cemo vam predočiti osnove nasledno pravnog postupka u Ontariju, kanadskoj provinciji.

Postupci u ostalim provincijama i teritorijama Kanade su vrlo slični.

Ako ste naslednik nekoga ko je preminuo u Kanadi, preporučujemo da obavezno angažujete advokata da vas provede kroz ovu kompleksnu pravnu procedure. 

Advokat vam može pomoći da utvrdite je li sudska molba(zahtev) neophodna. Takođe vam može pomoći da popunite obrasce, da vam objasni prava i obaveze koje ćete imati, da vas upozna sa odgovornostima lica koje upravlja zaostavštinom, pomoći ce vam da identifikujete vaše pravne rizike i posavetovaće vas o pitanjima poreza na nekretnine i prebacivanja nasledstva u Srbiju ili neku drugu zemlju.

Advokat će vam takođe biti potreban ako neko od naslednika napada testament kod suda.

Kada osoba umre, svom njegovom zaostavštinom upravlja a i raspodeljuje je naslednicima i legatarima, upravitelj “estate trustee”.

Postupak koji se vodi nakon smrti ostavioca u Kanadi se naziva “probate”. To je postupak kojim se traži od suda da:

 • da ovlašćenja određenoj osobi da dela kao upravitelj zaostavštine; ili
 • da potvrdi ovlašćenje osobi koja je imenovana za upravitelja zaostavštine u testamentu pokojnika.

Vrhovnom sudu pravde u Ontariju” Superior Court of Justice” se podnosi predlog za pokretanje ostavinskog postupka “probate” procesa a saglasno relevantnim zakonskim propisima/ Estates Act and the estates court rules (called the Rules of Civil Procedure)/.

Ako sud usvoji predlog za pokretanje “probate” postupka, sud će izdati potvrdu o imenovanju upravitelja zaostavštine / Certificate of Appointment of Estate Trustee/, kojom on dobija ovlašćenja za dalja postupanja.

 

Da li je “probate Certificate” potreban

Nije uvek potrebna ova potvrda, da bi se upravljalo zaostavštinom.

Ta potvrda je potrebna samo ako:

 1. ostavilac nije sačinio testament;
 2. u testament ostavioca nije navedeno ko će biti upravitelj zaostavštinom;
 3. određena finasijska institucija traži dokaz o zakonskom ovlašćenju neke osobe da može da primi novac ili preuzme investicije pokojnika;
 4. postoji spor oko toga ko bi trebao biti upravitelj zaostavštine;
 5. postoji spor ili potencijalni spor oko valjanosti testamenta;
 6. neki naslednici koji su navedeni u testament, nisu u mogućnosti da daju svoj pravni pristanak, odnosno nasledničku izjavu;
 7. je povređen nužni deo nužnih naslednika.

S obzirom da sud može izdati samo jednu Potvrdu, treba proveriti da li je neko već pokrenuo neki postupak u vezi sa zaostavštinom pokojnika.

U tom smislu treba kontaktirati: upravitelja zaostavštine, advokata(ako je imenovan u testament pokojnika), rođake, prijatelje a, može se kontaktirati direktno i sud u okrugu gde je preminuli živeo u vreme smrti.

Ako imate finansijski interes u vezi imovine pokojnika, možete zatražiti od suda da vas obavesti o početku svakog postupka podnošenjem obrasca 74.3 sudu. Pravo na ovaj zahtev ističe nakon tri godine od podnošenja predloga, ali se može podneti još jedan zahtev u bilo koje vreme pre nego što sud izda potvrdu”probate Certificate”.

 

Šta će vam trebati

Da biste podneli predlog sudu za pokretanje ostavinskog postupka “probate”, potrebno je da podnesete sledeću dokumentaciju :

 • originalni testament,ako postoji;
 • bilo koji dodatak, izmene ili dopune testamenta, ako postoje;
 • umrlicu;
 • informacije o imovini pokojnika, o naslednicima;
 • odgovarajuće sudske obrasce.

Za dokumentaciju koja nedostaje, može se pretraživati ​​arhiva Ontarija za sudske spise koji su započeti pre 1977. godine.

Kod podnošenja predloga za pokretanje ostavinskog postupka, treba odrediti i vrednost imovine ostavioca, preračunati porez i platiti propisane takse, osim ako sud ne odredi odlaganje plaćanja.

Da biste izračunali vrednost dugovanja za nekretnine i poreze, treba pripremiti spisak imovine pokojnika i navesti vrednost svake stavke posebno. Nakon toga, taj spisak i predračun vrednosti imovine pokojnika se podnosi Ministarstvu finansija ali tek nakon što od suda dobijete potvrdu o imenovanju upravitelja zaostavštine.

Morate predate sudu sledeće prijave:

Notice of Application (typically Form 74.7 or 74.17)

Affidavit of Service (typically Form 74.6 or 74.16;)

Application (typically Form 74.4 or 74.14; )

Affidavits, as required (the evidence that is required by legislation and the court rules. For example, Form 74.8, 74.9, or 74.10)

Certificate of Appointment of Estate Trustee (typically Form 74.13 or 74.20. The court registrar will sign this Certificate if the application is successful).

Alternativno, zavisno od slučaja do slučaja, možda će biti potrebno podneti i sledeće aplikacije:

 • Bond, if required (Forms 74.32 or 74.33, and the Estates Act s.35) OR motion to dispense with a bond (a Notice of Motion, Affidavit and draft order are filed for this motion).
 • Renunciation, if required (Form 74.11 or 74.18;)
 • Consent to Applicant’s Appointment as Estate Trustee, if required (Form 74.12, 74.12.1 or 74.19;).

Imajte na umu da vam niko u Sudu ne može pružati pravne savete u vezi ostavinskog postupka i pomagati vam kod ovih aplikacija. To mogu samo advokati.

Garancije

Bond, odnosno zaloga koju sudu prilaže upravitelj zaostavštine, štiti naslednike i poverioce za slučaj nepravilnog, odnosno nezakonitog upravljanja zaostavštinom.

Bond, odnosno zaloga koju sudu prilaže upravitelj zaostavštine, podnosi se saglasno “Estate Act, section 35”, u sledećim slučajevima:

 • ostavilac nije sačinio testament;
 • ostavilac je sačinio testament ali nije odredio upravitelja zaostavštine;
 • ostavilac je sačinio testament ali podnosilac predloga za pokretanje ostavinskog postupka ne živi u Ontariju, ili u nekoj drugoj provinciji/teritoriji Kanade , niti pak u nekoj od zemalja Commonwealtha.

Pravila građanskog suda određuju ko može da bude garant-jemac za bond, odnosno zalogu. Jamac je osoba koja je odgovorna za isplatu iznosa obveznice ako upravitelj ne upravlja propisno zaostavštinom.

Sudsko pravilo 74.11 objašnjava ko sve može biti jemac:

 • onaj ko je licenciran za takve poslove;
 • za nekretnine čija je vrednost veća od 100.000 dolara, to mogu biti dve odrasle osobe, koje nisu advokati, niti sudski službenici i koji imaju dovoljno sredstava da pokriju datu garanciju;
 • za imovinu u vrednosti od 100.000 USD ili manje, jemac može biti i jedna punoletna osoba koja je stanovnik Ontarija, nije advokat i nije sudski službenik i ima dovoljno sredstava da plati iznos obveznice-garancije;

Iznos obveznice-garancije je dvostruko veći od vrednosti nekretnine (Zakon o stanu br. 37).

Sudija odlučuje o tome da li će neko lice prihvatiti za garanta i/ili jemca a takođe odlučuje i o visini garancije. Sudija takođe može odlučiti da polaganje garancija nije obavezno ali je taj postupak malo komplikovaniji.

 

Podnošenje dokumenata sudu

Sudski zahtev -predlog za pokretanje ostavinskog postupka treba podneti sudu u okrugu gde je preminuli živeo u vreme smrti. Ako nije živeo u Ontariju u trenutku smrti, postupak će se voditi kod suda gde se nalazi njegova nepokretna imovina.

Dokumentacija za prijavu i plaćanje poreza mogu se poslati poštom sudu. Sud će prihvatiti plaćanje poreza potvrđenim ‘ bariranim čekom, uplatnicom, bankovnim transferom, a i advokat može izvršiti uplatu.

Posle podnošenja predloga za pokretanje ostavinskog postupka, prijave se obično obrađuju u roku od 15 radnih dana. Međutim, ako se ne podnesu svi potrebni dokumenti, sud će taj rok produžiti.

Ako je prijava kompletna, sudsko osoblje će utvrditi da li se može izdati potvrda o imenovanju upravnika zaostavštinom. To podrazumeva pretresanje sudskih spisa kako bi se saznalo da li je neko drugo lice već podnelo isti zahtev sudu, da li je neko lice uložilo prigovor na vašu prijavu i da li je novi testament pronađen i priložen sudu .

Ako sudsko osoblje ima pitanja u vezi sa prijavom, oni će uputiti prijavu sudiji ili će vas kontaktirati da zatraže da se podnese dodatni materijal ili da se preduzmu daljnji koraci. Sudija može odlučiti da li se potvrda o ostavini može odobriti i doneti odgovarajući sudski nalog.

Propisi koje ce sud primenti u ovakvom postupku:

 

Pitanja i odgovori:

Milica Milosavljevic iz Beograda zeli da sazna detalje o Ostavinskoj raspravi, koja je zavrsena pre nekoliko godina u Kanadi, iza njenog ujaka(i ujne) koji su preminuli u Hamiltonu, Ontario, Kanada. Takodje je interesuje da li je validan testament o kome se raspravljalo ?

 

Cinjenicno stanje:

Milica je jedan od testamentalnih naslednika pokojnog ujaka iz Hamiltona. Pored nje i drugi rodjaci u Kanadi i Srbiji su nasledili deo imovine a takodje i jedan Institut u Beogradu.

Situacija oko testamenta je malo konfuzna jer je Milicin ujak imao svoj testament a njegova supruga svoj testament. S obzirom da su oba testamenta bila sa razlicitim opcijama za nasledjivanje, zavisno od toga ko prvi premine, ujak ili njegova supruga, ispostavilo se/ posto je ujak prvi preminuo/, da se deoba nasledstva ima izrsiti tek nakon smrti njegove supruge. Tako je i ucinjeno, te su u stvari svi naslednici namireni po otvaranju testamenta ujakove supruge Borinke. A taj testament je u prenosnom smislu izrazavao poslednju volju Milicinog ujaka, Georga Zdravkovica.

Oba testamenta su sacinjena u advokatskoj kancelariji advokata iz Hamiltona.

Kopije testamenta koje nam je Milica predocila su veoma lose. Ujakov testament je sa odredbama koje su izbrisane a testament Borinke je slikan mobilnim telefonom. S obzirom na vidjeno stanje Borinkinog testamenta, postoji sumnja da je isti nemusto kopiran, jer se pojavljuju razliciti inicijali na stranicama testamenta.

 

Zakljucak:

Milicu je zanimalo da li je Borinka imala jos neki testament pored postojeceg ? Objasnio sam joj da je mogla da ima koliko god hoce testamenata ali se samo vazi poslednji koji je sacinila. A to je onaj po kome je raspodeljena zaostavstina.

Milica je izrazila sumnju u validnost Borinkinog tetamenta !

Objasnio sam da se testament moze napadati , medjutim u ovom slucaju bilo bi to sa zakasnjenjem, jer je nasledstvo podeljeno jos pre nekoliko godina.

Milica nije dobila od advokata ni izvrsilaca testamenta iz Kanade nikakvo obavestenje o iznosu zaostavstine koja se rasporedjuje testamentalnim naslednicima, niti pak obracun raspodele zaostavstine. Takodje nije dobila kopiju Borinkinog testamenta, po kome je u stvari izvrsena raspodela zaostavstine. Objasnio sam da je to ozbiljan propust advpokata I da mozemo od njega da trazimo pojasnjenja takvog postupanja, odnosno nepostupanja.

 

Pismo upuceno advokatu u Kanadi, koji je vodio ovaj Ostavinski postupak:

Law Office of Zoran M.Kostic July 18, 2018

Kondina 24/9

Belgrade 11000

Serbia

Tel.+381-11-322-4456

E-mail. kostic_zoran@hotmail.com

J. M.D.

Barrister and Solicitor

Suite ….., Commerce Place

…. King Street West

Hamilton, Ontario

Canada

Re. Estate of Borinka and George Zdravkovic

Dear Mr. J.M.D,

I have been approached recently by Mrs. Milica Milosavljevic, from Belgrade to whom you sent an inherited sum of money in accordance to the Last Will of the deceased Mr.George Zdravkovic and Mrs. Borinka Zdravkovic from Hamilton, Ontario.

On January 3rd, 2013, you sent a letter to Mrs. Milosavljevic, informing her about the Last Will of the deceased George Zdravkovic and you enclosed the “partial” copy of that Will, together with the copy of a Notice of an Application for a Certificate of Appointment of Estate Trustee With a Will made by the Estate Trustees. Than you informed Mrs. Milosavljevic that “due to the manner in which Mr. and Mrs. Zdravkovic had structured their affairs there will be no payment to any of the beneficiaries during the lifetime of Borinka Zdravkovic. Upon the ultimate passing of Mrs. Zdravkovic a review of her affairs will be undertaken at that time”.

Mrs. Borinka Zdravkovic passed away on October 12th, 2013 and you sent a letter to Mrs. Milica Milosavljevic on February 10th, 2014, mentioning that you are enclosing the copy of a Notice of an Application for a Certificate of Appointment of Estate Trustee with a Will, together with the partial copy of the Will that deals with her bequest. The copy of a Notice of an Application for a Certificate of Appointment of Estate Trustee with a Will had been enclosed but the copy of the Will had not.

After a certain period of time, Mrs. Milosavljevic received the copy of the last Will of Mrs. Borinka Zdravkovic from one of heirs. In that copy, Mrs. Milosavljevic discovered that: a) initials on each page of the Will are different, b) the date of drafting the will is crossed out and a second date is entered by hand?

Since Mrs. Milosavljevic did not receive the copy of the Will of Mrs. Borinka Zdravkovic from you, and since the copy of the Will that she received from one of the heirs is suspicious, she wants to clarify the following:

1.Whether the Will of Mrs. Borinka Zdravkovic was valid in accordance to the Ontario Succession law Reform Act ?

2.What was the value of the Estate of Mr. George Zdravkovic ?

3.What was the value of the Estate of Mrs. Borinka Zdravkovic ?

4.How did you determine the value of the Estates ?

*Prior to January 1, 2015, when determining the value of an estate for probate purposes in Ontario, detailed information regarding estate assets was not required when applying for a probate certificate. Executor(s) could provide a single amount representing the value of the deceased’s estate which, as long as the executor provided a sworn affidavit confirming the amount, was generally accepted for probate purposes. There was no requirement to provide supporting documentation to back up the asset value reported. Consequently, some believe that asset values were being conservatively estimated, and in some cases, significantly underestimated.”

5. Whether any of the following were at that time:

- the Notice of Application to Pass Accounts, Notice of Objections to Accounts, Affidavit Verifying Attorney’s Account, any Request for increased cost, the Draft Judgment on Passing of Accounts?

- Any Court Declarations, Court Orders?

6. Whether it was any of the following: the Cash Summary, Statements of Original Assets, Statements of Investment Assets, Statements of Liabilities, Revenue Receipts, Revenue Disbursements, Capital Receipts, Capital Disbursements, Investment Receipts, Investment Disbursements etc ?

We are kindly asking you to provide us with the answers on the above questions and send us a copy of the Will of the late Mrs.Borinka Zdravkovic.

-Please find attached my Power of Attorney signed by Mrs. Milica Milosavljevic, and a copy of Mrs. Milica Milosavljevic passport

Sincerely,

Zoran M.Kostic

Attorney at law

 

Nasledjivanje imovine u Kanadi