Priznanje očinstva

 

Poštovani gospodine EA,

Ambasada Vaše zemlje me je kontaktirala a kako bih mogao da Vas zastupam pred Višim sudom u Beogradu, u predmetu priznanja očinstva.

Da bih mogao da Vas zastupam pred sudom, potrebna mi je sledeća dokumentacija i informacije:

1. Vaš Izvod iz matične knjige rodjenih.

2. Vaše Punomoćje potpisano i overeno pred nadležnim organima u Vašoj zemlji (Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova) i diplomatskim predstavništvom Republike Srbije u Vašoj zemlji.

Kada stranka živi van Srbije, i to u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije donete 05.10.1961. godine (Haška konvencija o ukidanju uslova za legalizaciju stranih javnih isprava) postoji odredjena procedura za overu ove vrste Punomoćja. Kada država nije potpisnica Haške konvencije, dokument (u ovom slučaju Punomoćje) prvo mora biti overeno od strane ministarstva inostranih poslova zemlje u kojoj je dokument nastao, a zatim od strane ambasade ili konzulata zemlje u kojoj će se taj dokument koristiti. U praksi to znači da dokument mora biti overen dva puta pre nego što može imati pravno dejstvo u zemlji prijema.

3. Informacije o razvoju veze izmedju vas i gospodje AM, kao na primer: kada je veza započela, kako, da li ste živeli zajedno, koliko dugo, gde, ko je znao za vašu vezu posebno u vreme kada je gospodja AM zatrudnela (imena lica, njihove adrese, zanimanja i spremnost da budu svedoci na sudu).

4. Informacije o trenutnim zanimanjima i nivoima obrazovanja - za vas i gospodju AM

5. Adresa gospodje AM u Srbiji.

6. Izvod iz matične knjige rodjenih za dete.

 

S poštovanjem,

Zoran M. Kostić

Advokat

 

Poštovani gospodine Kostiću,

Pre svega, drago mi je što vas imam kao advokata koji će me zastupati pred sudom.

Drugo, pokušaću da odgovorim na vaša pitanja što je preciznije moguće. Izvod iz matične knjige rodjenih i kao i overeno Punomoćje poslaću vam čim završim sve navedene procedure oko overe Punomoćja.

O mom odnosu sa gospodjom AM, iznosim vam sledeće detalje:

1. Upoznao sam gospodju AM u januaru 2002. godine tokom mog posla kao diplomate u ambasadi moje zemlje NN. Naša veza je postala ozbiljna u leto 2002. kada je ona otišla u moju zemlju da me vidi u avgustu te godine. Ostala je nedelju dana u hotelu.

Posle tog odmora odlučili smo da iznajmimo stan u Beogradu gde možemo da se vidjamo povremeno, jer nismo mogli da živimo zajedno, jer smo oboje tada bili u braku.

2. U avgustu 2003. moja diplomatska misija je završena u Srbiji, ali sam s vremena na vreme dolazio u Beograd i svaki put smo se vidjali dok sam bio u Beogradu. U julu 2006. odlučila je da ponovo poseti moju zemlju NN. Tokom te posete odseli smo u hotelu. Tokom tog odmora gospodja AM je otkrila da je trudna. Posle odmora ona se vratila u Beograd, a ja sam ostao u svojoj zemlji.

3. Kada je dete rodjeno 2007. godine, nekoliko puta sam posetio gospodju AM u Beogradu. Nismo živeli zajedno jer smo oboje još uvek bili u braku. Pošto sam verovao da je dete moje, mislio sam da je moje ime upisano u izvodu iz matične knjige rodjenih, ali sam u aprilu 2010. godine, kada sam video izvod, shvatio da moje ime ne piše ispod pitanja „Ko je otac“. Zatim sam zamolio svog advokata da napiše pismo gospodji AM sa zahtevom da mi prizna očinstvo pred Opštinom Stari grad Beograd. Na ovo pismo nije odgovorila. Pošto su se naši odnosi pogoršali, ne znam šta da radim. Ja živim u svojoj zemlji NN a gospodja AM živi u Srbiji.

Želim da se moje očinstvo prizna. Možete li mi pomoći sa ovim problemom?  

Za ovo, Ambasada moje zemlje vam može dati dokaz da je gospodja AM kontaktirana u aprilu 2010. Kod sebe imam dokaz o medicinskom pregledu deteta u vezi sa problemima sa hromozomima.

S poštovanjem,

EA

 

Poštovani gospodine EA,

Pošto će Vaš slučaj biti veoma delikatan, potrebne su mi preciznije informacije u vezi sa sledećim:

1. Na kojim adresama ste živeli zajedno (precizni datumi)? Da li ste imali ugovor o zakupu stana u kome ste zajedno živeli? Kako se zove (adresa stanodavca) koji vam je iznajmio stan? Da li bi stanodavac želeo da potvrdi da ste vi i gospodja AM živeli zajedno?

2. Da li imate kopije hotelskih računa iz vaše zemlje u kojoj je gospodja AM boravila za sve periode u kojima vas je posetila u vašoj zemlji, posebno u periodu jul-avgust 2006. godine kada je ostala trudna?

3. Ime i adrese svedoka koji na sudu mogu potvrditi vašu vezu od početka?

4. Šta želite ovim sudskim postupkom - samo priznanje očinstva i/ili da obezbedite finansijsku podršku detetu?

5. Kada ste otkrili da niste upisani u matične knjige kao otac deteta (molim vas da mi navedete tačan datum)?

Vaš predmet je hitan i stoga vas molim da odgovorite na gornja pitanja što je pre moguće, kao i da mi što pre pošaljete traženu dokumentaciju!

Srdačan pozdrav,

Zoran M. Kostić

Advokat

 

 

Poštovani gospodine EA,

Niste postupili po mojim uputstvima i niste mi dostavili tražene podatke i dokumentaciju i samim tim nisam u mogućnosti da pravilno i blagovremeno pripremim Vaš predmet!

Umesto toga, daću vam potpun i sveobuhvatan pravni pregled slučaja:

1. Da bi se pokrenula parnica (tužbom), moraju se ispuniti neke pravne pretpostavke (uslovi). U suprotnom, tužba bi bila odbijena zbog nedostatka formalnih pretpostavki i sud ne bi ulazio u meritum i ne bi održavao ročišta i izvodio dokaze. Naravno, parnična stranka može da uloži žalbu na to sudsko rešenje, ali ako nije potkrijepljena propisanim formalnim dokazima, žalba će takodje biti odbačena. Štaviše, to ne bi bio problem za ponovni postupak, ako je u zakonskom roku koji je dat za svaki pojedinačni slučaj. Ali, ako rok za otpočinjanje postupka istekne dok je stranka u postupku žalbe, ista ne bi imala pravo da pokrene novi postupak.

2. Suprotno: da je bilo dovoljno vremena da se prvo pokrene postupak pred sudom, nakon čega bi moglo uslediti odbijanje od suda (zasnovano na neispunjenju formalnih proceduralnih pretpostavki), bilo bi dovoljno vremena za drugi postupak u zakonskom roku. U Vašem slučaju ne bismo imali drugu šansu da je slučaj prvobitno odbijen zbog neispunjenja formalnih pravnih pretpostavki.

Kako je gore navedeno povezano sa vašim slučajem?

Objasniću i to:

1. Prema Porodičnom zakonu Srbije – član 251 – Otac može podneti zahtev za priznavanje očinstva u roku od godinu dana (u roku od 10 godina od rodjenja deteta) od dana kada je saznao za činjenicu da nije upisan kao otac deteta.

2. Kako odrediti vreme od jedne godine? Ovo vreme se računa od datuma kada otac zvanično pokreće postupak za priznavanje očinstva, dajući izjavu pred nadležnom matičnom službom. Prema vašim pismima i dokumentima koje ste mi poslali, pokrenuli ste postupak za davanje izjave o priznanju očinstva pred Opštinom Stari grad u Beogradu, ali nije jasno da li se gdja AM (majka deteta) odazvala pozivu da se pojavi. Takodje, pre davanja izjave, matična služba nije ni mogla da pokrene postupak vašeg priznavanja očinstva jer nisu mogli da obezbede prevod na francuski jezik - to se izričito navodi u pismu te matične službe od 07. aprila 2010. godine. Takodje, nije jasno da li je ovaj proces pred matičarem u Opštini Stari grad uopšte započeo ili ne - nemam dokaza u prilog tome. Jedini dokaz koji mi je dat je dopis iz matične službe da ne mogu da obezbede prevodioca i to je sve.

3. Kada imamo ovakvu situaciju – bez jasnih dokaza o procesu pred nadležnom matičnom službom, nisu ispunjene osnovne pretpostavke za podnošenje tužbe i parnica se ne može pokrenuti. A ako je tužba podneta biće odbijena, jer nije potkrepljena jasnim dokazima u vezi sa prethodnom radnjom pred matičnom službom.

Druge veoma važne proceduralne pretpostavke:

1. Prema važećem Zakonu o parničnom postupku, tužbeni zahtev tužioca mora biti veoma jasan i precizan. Tužilac mora da navede tačna imena i adrese za tuženog, za svedoke, da pruži jasne dokaze o sporu (datumi, okolnosti-u vašoj situaciji: avionske karte, hotelski računi, ugovori o zakupu stanova, ime i adrese svedoka). Tuženi ne dostavlja sudu nikakve dokaze u početnoj fazi procesa.

Uprkos mom nastojanju da od Vas dobijem gore navedene dokaze, nisam ih dobio. Dostavili ste mi 6. aprila 2011. godine sledeće:

1. Punomoćje na francuskom jeziku

2. Vaš izvod iz matične knjige rodjenih

3. Lekarski pregled deteta iz bolnice u Beogradu, od 24.11.2006 (kopija)

4. Pismo potpisano od advokata g. F. Z, upućeno gdji AM (kopija)

5. Kopija pasoša

5. Izvod iz matične knjige rodjenih za dete (kopija)

6. Dokumenta koja dokazuju da ste u to vreme bili na položaju diplomate u diplomatskom predstavništvu u Srbiji (kopije)

Veoma važne dokaze koji dokazuju vezu (kada i gde ste zajedno živeli, u Srbiji i u vašoj zemlji) izmedju vas i gospodje A.M, posebno u vreme njene trudnoće, nisam dobio. Za podnošenje tužbe moramo imati jak dokaz da ste bili zajedno u periodu kada je ona zatrudnela. Ovi dokazi moraju doći od tužioca (vi), a ne od strane tuženog. Ostale dokaze (ugovore o zakupu stana, hotelske račune, putne karte) ste takodje morali da obezbedite vi, a ne gospodja AM. Imena i precizne adrese svedoka takodje ste morali da navedete.

Ovi dokazi su veoma važni za pokretanje sudskog postupka. Ovi dokazi odredjuju koji će zakon biti primenjen (srpski zakon ili zakon vaše zemlje) na Vaš predmet i koji će sud procesuirati tužbu.

Poslali ste mi (mejlom) podatke o ljudima koji mogu biti svedoci na sudu. Dali ste mi imena i brojeve telefona svedoka. Pozvao sam date brojeve. Neki brojevi telefona su nepostojeći, a na druge brojeve se niko nije javljao. Uspeo sam da razgovaram sa advokatom - gospodinom Z. F koji vam je pomogao u pisanju pisma gospodji AM prošle godine. Na moje pitanje da li gospodin Z. F želi da bude svedok u ovom slučaju, on je izričito rekao da o Vama kao i o Vašem odnosu sa gospodjom AM ne zna puno i da stoga on ne bi bio u mogućnosti da svedoči o bilo čemu u tom pogledu.

Druga osoba sa kojoj sam pričao - bivši vozač u Vašoj ambasadi - gospodin DN. On je rekao da bi mogao biti svedok o nekim dešavanjima izmedju vas i gospodje AM u periodu 2005-2006.

Sledeća osoba sa kojoj sam govorio je gospodja GG, prijateljica gospodje AM. Bila je izričita u tome da je ona prijateljica gospodje AM i da ne želi da bude svedok.

Ako želite da priznate svoje očinstvo, to možete učiniti putem testamenta ili u skladu sa Porodičnim zakonom svoje zemlje kako bi se to u ovom slučaju moglo primeniti u skladu sa članom 41. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja Srbije, a koji reguliše sukob zakona srbije i stranih zakonskih propisa („Za priznavanje, utvrdjivanje ili osporavanje očinstva, odnosno materinstva merodavno je pravo države čiji je državljanin u vreme rodjenja deteta bilo lice čije se očinstvo, odnosno materinstvo priznaje, utvrdjuje ili osporava“).

Ovo je moj pravni pregled Vaše situacije. Hteo sam da vam pomognem u ovom slučaju, ali nažalost nisam dobio svu neophodnu dokumentaciju da bih pokrenuo sudski postupak na pravi način, a kao što sam gore objasnio.

Postoji i drugo rešenje: prema stavu 251. Porodičnog zakona Srbije, vaše dete može da pokrene postupak priznavanja očinstva i za tu radnju nema roka.