Kanada-Srbija / Zakonska Rehabilitacija

 

Pitanja i odgovori:

Pitanje 1:

Počinio sam krivično delo neplaćanja alimentacije, odnosno nedavanja izdržavanja shodno članu 195. stav 1. Krivičnog zakona Srbije i osuđen sam na kaznu zatvora od šest meseci. Kaznu sam izdržao januara 2010 godine. Da li ta kazna može predstavljati smetnju za odlazak u Kanadu?

 Odgovor:

Da! Ne možete dobiti vizu za odlazak u Kanadu, sve dok ne protekne vreme potrebno za rehabilitaciju.

Pitanje 2:

Kako mogu saznati koliko vremena treba proteći da bi se rehabilitovao?

 Odgovor:

Vreme potrebno za rehabilitaciju se utvrđuje komparacijom kanadskih i srpskih propisa u pogledu odmeravanja kazne i primene instituta Rehabilitacije i Brisanje osude. Za takav uporednopravni pregled, preporuka je da se konsultujete sa advokatom koji se bavi Krivičnim ili Međunarodnim pravom. Takav advokat će izvršiti analizu Vaše presude kroz odredbe oba krivična zakonodavstva (srpskog i kanadskog) i daće Vam odgovarajući pravni savet.

U Vašem konkretnom slučaju, za slično krivično delo u Kanadi propisana je Krivičnim zakonom Kanade - Criminal Code (paragraph 215, stav 1(a)) kazna zatvora do dve godine. U Srbiji je za krivično delo nedavanja izdržavanja propisana kazna do 1 godine zatvora, izuzetno i do tri godine.

Da bi stekli pravo za ulazak u Kanadu, potrebno je da se rehabilitujete od učinjenog krivičnog dela.

U Srbiji je institut Rehabilitacije regulisan članovima 97. do 100. Krivičnog zakonika a prestanak pravnih posledica osude članom 101. Krivičnog zakonika.

REHABILITACIJA I PRESTANAK PRAVNIH POSLEDICA OSUDE SHODNO KRIVIČNOM ZAKONIKU RS

Opšti pojam rehabilitacije

Član 97.

(1) Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.

(2) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).

(3) Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Zakonska rehabilitacija

Član 98.

(1) Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim.

(2) Zakonska rehabilitacija nastaje, ako:

1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;

2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;

3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

5) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

(3) Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

Sudska rehabilitacija

Član 99.

(1) Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.

(3) Sudska rehabilitacija ne može se dati ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

Prestanak pravnih posledica osude

Član 101.

(1) Kad proteknu tri godine od dana izdržane, zastarele ili oproštene kazne, sud može odlučiti da prestane pravna posledica osude koja se odnosi na zabranu sticanja određenog prava, ukoliko već nije prestala usled rehabilitacije.

(2) Pri odlučivanju o prestanku pravne posledice osude sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog posle osude, da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim delom i vratio imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka pravne posledice osude.

REHABILITACIJA U KANADI

U Kanadi, institut Rehabilitacije se primenjuje kroz:

 Da bi zadržali status useljenika, morate biti u Kanadi minimum dve godine u roku od pet godina. To znači da možete nesmetano ulaziti i izlaziti iz Kanade koliko god puta hoćete i da boravite van Kanade, ali morate voditi računa da se uklopite u navedeni vremenski okvir. U pojedinim slučajevima, postoji “opravdanje” i za duži boravak (duže od dve godine) izvan Kanade. Ti slučajevi su zakonom (Immigration Act and Regulations) precizno uređeni i svakako ih treba razmotriti i adekvatno se pripremiti za duži boravak izvan Kanade.

1. “Deemed Rehabilitation” koja se dobija nakon pet ili deset godina od izdržane kazne, zavisno od toga koje je krivično delo u pitanju i gde je počinjeno, odnosno gde je lice osuđeno

2. “Individual Criminal Rehabilitation” nakon pet godina od izdržane kazne, zavisno od vrste krivičnog dela, mesta gde je počinjeno, odnosno mesta gde je lice osuđeno, ukoliko su se stekli uslovi za takvu rehabilitaciju.

NAPOMENA: U ovoj rubrici “Pitanja i Odgovori” obrađeni su virtuelni primeri zahteva kandidata saglasno zakonskim propisima domaćeg i međunarodnog prava, koji su bili na snazi u trenutku prezentacije virtuelnih primera. Cilj ove prezentacije je da se ukaže na ozbiljnost svakog od postupaka koji se tiču ostvarivanja i zaštite ličnih, porodičnih, naslednih i obligacionih prava fizicčih i pravnih lica u zemlji svog porekla i u zemlji svog prebivališta odnosno boravišta.

Ukoliko ste pokrenuli neki postupak pred domaćim ili stranim organima, isti će se voditi po propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka, uz određene izuzetke. S toga je vrlo važno da budete upoznati sa svim izmenama propisa koji se direktno primenjuju na Vaš slučaj. U tom smislu preporučujemo da kontaktirate advokate, odnosno nadležne institucije i informišete se o najnovijim propisima.