Gubitak statusa useljenika

 

ODUZIMANJE STATUSA USELJENIKA

 

Kod gubitka statusa useljenika (Loss of status), treba praviti razliku između razloga koji uzrokuju taj gubitak pre dolaska useljenika u Kanadu i onih, posle dolaska u Kanadu.

I.a. Razlozi za gubitak statusa useljenika koji su postojali pre njegovog dolaska u Kanadu

Ukoliko u toku postupka za dobijanje useljeničke vize kandidat, budući useljenik, ne obavesti imigracione službenike o određenim okolnostima a iste budu utvrđene kasnije, useljenik će biti deportovan.

 

Te okolnosti su sledeće:

 

1. Kandidat je bio osuđivan za teže krivično delo ili prestup korespondentno kanadskom zakonodavstvu i kažnjivo maksimalnom kaznom zatvora preko 10 godina.

2. Kandidat je lice za koje se sumnja da će počiniti jedan ili više ozbiljih zločina i da će se angažovati u organizovanom kriminalu.

3. Kandidat je lice za koje se sumnja da će biti angažovano u špijunaži.

4. Kandidat je lice za koje se sumnja da će biti angažovano u terorističkim aktivnostima.

5. Kandidat je bio osuđivan za lakše krivično delo ili prestup, korespondentno kanadskom zakonodsavstvu i kažnjivo kaznom zatvora kraćom od 10 godina.

 

II.b. Razlozi za gubitak statusa useljenika koji su nastali po njegovom dolasku u Kanadu

 

Useljenik će biti deportovan iz Kanade i izgubiti status ako se utvrdi da je:

1. Prekršio uslove za useljenje (nije otišao u određenu destinaciju, preduzetnik nije postavio poslovnu delatnost na način kako se obavezao).

2. Angažovan u subrerzivnim aktivnostima.

3. Osuđen u Kanadi, prema odredbama bilo kog federalnog zakona, na kaznu dužu od 6 meseci ili kada mu je ublažena kazna i samo novčano kažnjen a za isto delo se može izreći kazna zatvora od 5 ili više godina.

4. Dobio useljeničku vizu po osnovu lažnih i falsifikovanih dokumenta.

5. Dobio useljeničku vizu po osnovu lažnih informacija o materijalnim činjenicama.

 

UKIDANJE STATUSA POSETIOCA

 

Lica sa posetilačkom vizom, kako je to navedeno u oblasti "Posetilačke vize", su posetioci, turisti, poslovna lica, članovi posade, studenti i lica sa radnom dozvolom. Ova lica mogu, po dolasku u Kanadu, izgubiti status i biti deportovani iz sledećih razloga:

1. Ako su prekršili uslove dolaska: ostali su duže od dozvoljenog vremena, radili ilegalno (posetioci) ili menjali poslove bez dozvole (radna viza), pohađali školu ilegalno (posetioci) ili menjali školu bez dozvole (sutdentska viza), nisu dostavljali zahtevana obaveštenja.

2. Ako su dobili obaveštenje da napuste Kanadu a to nisu učinili.

3. Ako su dobili naredbu o deportaciji.

4. Ako su oboleli od bolesti koje mogu ugroziti stanovnike Kanade ili bi njihovo lečenje zahtevalo veliko angažovanje i pričinilo znatne troškove kanadskom zdravstvenom sistemu.

5. Ako ne može ili ne želi da sebe izdržava radom tako da postaje teret Kanadi (kod radnih viza).

6. Ako je osuđen na kaznu koja odgovara kazni za bilo koje teže federalno krivično delo ili prestup u Kanadi za koje je propisana kazna zatvora sa maksimumom od 10 i više godina.

7. Ako se smatra da će počiniti jedno ili više krivičnih dela ili prestupa ili da će se angažovati u organizovanom kriminalu.

8. Ako bude angažovan ili se već angažovao u špijunaži i subverzivnim delatnostima prema Kanadi.

9. Ako je bio angažovan, ili se veruje da će se angažovati u terorističkim aktivnostima.

10. Ako kao nepoželjeno lice nema dozvolu Ministra za imigraciju za ulazak u Kanadu.

11. Ako je osuđen na kaznu koja odgovara kazni za bilo koje lakše federalno krivično delo ili prestup u Kanadi za koje je propisana kazna zatvora kraća od 10 godina.

12. Ako ne ispunjava ili ne može ispuniti uslove i zahteve iz kanadskog Imigracionog Akta koji se odnose na njega.

13. Ako je angažovan u subverzivnim delatnostima bilo koje zemlje.

14. Ako je osuđen, dok je u Kanadi, za bilo koje krivično delo po kanadskom Krivičnom zakonu ili za bilo koje drugo delo po bilo kom drugom zakonu, uključujući i Imigracioni akt.

15. Ako je ušao u Kanadu van graničnog prelaza.

16. Ako je dobio posetilački status na osnovu lažnih i falsifikovanjin dokumenata.

17. Ako je dobio posetilački status na osnovu lažnih informacija o materijalnim činjenicama (naveo je da je zaposlen a on to nije, naveo je jedno zanimanje a u stvarnosti obavlja drugo, itd.).

18. Ako je prethodno bio deportovan iz Kanade ali se vratio bez dozvole Ministra za imigraciju.

19. Ako je došao u Kanadu kao član posade (broda, autobusa, voza, aviona, itd.) i nije se vratio nazad sa ostatkom posade.

20. Ako namerno izbegava obavezu da izdržava zavisne članove svoje porodice dok je u Kanadi.